L’Educació Primària, de 1r a 6è

L’Educació Primària és la primera etapa obligatòria de l’ensenyament i també la més llarga.

És per tant una etapa plena de canvis a tots els nivells; emocionals, socials i d’aprenentatge de noves habilitats i de noves rutines.

És per això que s’estructura en tres cicles: inicial, mitjà i superior.

Entenem que la finalitat d’aquesta etapa és proporcionar les eines necessàries per entendre el món en el qual estan creixent, tot desenvolupant coneixements, capacitats, competències i actituds necessàries que els permetin:

 • Saber ser i saber estar.
 • Saber fer.
 • Conèixer i valorar la normes de convivència.
 • Prendre decisions.
 • Aprendre a pensar.
 • Aprendre a aprendre.

Tenint en compte que no tots els nens presenten un mateix ritme evolutiu, acompanyem els nostres alumnes en el seu procés d’aprenentatge, perquè assoleixin una competència social i emocional, atenent la diversitat i facilitant l’adquisició d’unes estratègies d’aprenentatge.

En aquest sentit a l’etapa de primària treballem i potenciem els següents aspectes:

 • Desdoblaments: Al llarg de la primària treballem les competències més instrumentals (lingüística i matemàtica) en grups més reduïts i homogenis. Això permet arribar a les necessitats individuals dels alumnes d’una manera més precisa. També permet planificar sessions més dinàmiques i participatives.
 • Pla lector: Cada dia es destinen 30 minuts al gaudi de la lectura a través de diferents activitats amb l’objectiu de fomentar la millora de les habilitats lectores i potenciar el gust per la lectura.
 • Expressió: A través de dinàmiques i jocs, en grups reduïts, es treballen les emocions, la resolució de conflictes, l’autoconeixement, les habilitats socials i l’expressió corporal.
 • ICT (Tecnologies de la Informació i la Comunicació)/OE Oral English: Treballem aquestes dues matèries de forma conjunta i en anglès, cosa que ens permet destinar 1 hora d’anglès més a la setmana tot potenciant l’expressió oral.
 • Projecte: Al segon trimestre i durant una setmana, l’organització de l’etapa de primària canvia. Ens dividim per cicles i, partint dels interessos dels alumnes, triem un tema escollit democràticament per ells.
  Aquest serà l’eix vertebrador durant uns dies entorn del qual s’organitzen sortides, dinàmiques, xerrades i activitats més lúdiques, participatives i experimentals que el permetran aprofundir en el tema, adquirir nous coneixements i enfortir les serves relacions i habilitats socials.

A més a més d’això, al llarg de l’etapa ens plantegem diferents activitats que intenten potenciar les habilitats dels alumnes tot donant resposta al seu moment maduratiu.

 • Racons: Per tal de donar continuïtat a l’etapa d’infantil es plantegen racons d’aprenentatge per tal de treballar els continguts d’una manera més lúdica.
 • TRIE (Tècniques de Recerca i Experimentació): Mitjançant aquesta assignatura fomentem les habilitats més competencials dels alumnes. És la matèria més competencial on l’alumne és el protagonista de l’aprenentatge.
 • Acció tutorial: De forma grupal i individual, a través de dinàmiques, jocs i xerrades informals intentem apropar-nos a la vessant més personal i emocional dels alumnes per poder recolzar-los i donar el suport necessari, tot vetllant en tot moment per el seu benestar personal.

En definitiva, intentem que els continguts de les diferents àrees d’aprenentatge s’organitzin de manera que puguin ser multifuncionals i competencials i que els donin les eines necessàries per tenir una base que els desperti la curiositat i els permetin continuar l’aprenentatge al llarg de la vida per donar respostes innovadores a una societat cada cop més canviant

Blocs de Primària