A l’actual Pla Director hem definit una línia d’escola que ajudi a l’educació integral dels nostres alumnes, que es sustenta en tres pilars bàsics:

Desenvolupament de l’alumne

Volem que els nostres alumnes gaudeixin del plaer d’aprendre, que s’impliquin en el seu procés de formació i que aquest els resulti gratificant, augmentant així la seva motivació en els futurs aprenentatges.

Per tal d’aconseguir-ho creiem que:

 • El desenvolupament ha de ser emocional i personal
 • Els coneixements han de ser integrats i experiencials
 • L’alumne ha de ser autònom i emprenedor
 • L’alumnat també ha de ser competent i global

Desenvolupament equip docent

Realitzem un acompanyament integral coneixent els nostres alumnes en tots els seus trets característics: acadèmics, psicofísics, afectius i socials per garantir una educació de la totalitat de la persona.

Per tal d’aconseguir-ho:

 • S’impulsa un projecte psicopedagògic
 • S’aposta per un pla d’innovació pedagògica
 • S’utilitzen noves tecnologies
 • Es forma l’equip docent

Comunicació

Creiem que per tal de dur a terme el nostre projecte educatiu és bàsica la comunicació entre tots els que formem l’escola: alumnes, famílies, AMPA, Consell Rector, Direcció pedagògica, equip docent i personal d’administració i serveis.

Entenem la comunicació com una relació interactiva i dinàmica que no consisteix únicament en la transferència d’informació sinó en un intercanvi d’idees, opinions, informacions i emocions.

Aquesta comunicació ha de ser:

 • Amb rigor i qualitat
 • D’acompanyament i proximitat
 • Fruit de la cooperació i participació