Search
Close this search box.
933 03 11 03

Estratègia Digital de Centre

Cultura Digital

Documents de centre

La cultura digital és present, des de temps enrere, a la documentació d’organització del centre. A continuació es remarquen els aspectes més importants i rellevants.

Al Projecte Educatiu de Centre (PEC) la cultura digital és present en els següents apartats:

 • Apartat 3 – Identitat i caràcter propi
  En el punt: «cerca l’educació integral dels alumnes en el camp científic, artístic, tecnològic, humanístic i físic, mitjançant un ensenyament científic i personalitzat».
 • Apartat 5 – Objectius educatius

La cultura digital és present de forma intrínseca en un seguit d’objectius específics (apartat 5.2). Caldrà una revisió i actualització del PEC per tal de fer-la constar més explícitament.

A les Normes d’Organització i Funcionament (NOFC) la cultura digital és present en els següents apartats:

 • ARTICLE 8. OBJECTIUS DEL CENTRE
  A l’apartat «n)», fent referència a la potenciació de les TIC
 • ARTICLE 55. FUNCIONS DEL PROFESSORAT.
  A l’apartat «j)», fent referència a la competència digital docent.
 • CAPÍTOL II: DRETS DELS ALUMNES
  A l’apartat 61.1 punt «c)», fent referència al dret en la formació i ús de les TIC
 • 3.2 NORMES DE CONVIVÈNCIA ALUMNAT
  Al punt 2.1.7, fent referencia a la normativa de dispositius mòbils.
 • 3.2 NORMES DE CONVIVÈNCIA PROFESSORAT
  Al punt 3.2.5, fent referencia a la normativa de dispositius mòbils.
 • SECCIÓ III : El coordinador d'informàtica

A l’article 30 es detallen es competències i obligacions del coordinador d’informàtica, actual coordinador digital de centre
Actualment les NOFC estan en procés de revisió i modificació i aquest article, obsolet en l’actualitat, serà modificat:

 1. L’òrgan unipersonal de coordinació passarà a anomenar-se coordinador digital en comptes de coordinador d’informàtica.
 2. L’apartat «c)» de les funcions anteriors es delega en la figura del tècnic informàtic del centre

El pla estratègic de direcció té com una de les 3 principals línies d’acció i objectiu el pla digital de centre, focalitzant dues línies de treball: competència digital docent i competència digital de l’alumnat.

En referència a la competència digital docent, es focalitza el treball en la formació anual, mitjançant cursos oficials, càpsules de formació o espais d’intercanvi d’experiències per tal de dotar a tot el professorat de la competència digital mínima per tal d’afrontar les necessitats educatives actuals.

En referència a la competència digital de l’alumnat, els objectius se centren en la creació d’una línia STEAM de centre des de cicle superior d’Educació Primària fins a 4t d’ESO.

Usuaris de centre

Cada membre de l’equip docent disposa d’un usuari personal del domini @escolagrevol.com i d’un usuari de la plataforma de gestió Clickedu.

Tots dos usuaris són creats en el moment de contractació.

En el document M0167 Mestres nouvinguts control tasques acollida queda definida la creació i entrega d’aquest usuaris al personal docent.

En el procés E02.05 del sistema de gestió del centre queda definida l’eliminació dels usuaris en cas de finalització contractual.

Cada alumne disposa d’un usuari personal del domini @escolagrevol.com i d’un usuari de la plataforma de gestió Clickedu.

L’alumnat comença a utilitzar l’usuari del domini a partir de cicle mitjà d’Educació Primària; durant l’etapa d’Educació Infantil i cicle inicial d’Educació Primària no es disposa d’usuari.

L’usuari s’elimina quan l’alumne/a finalitza els estudis al centre.

L’usuari de la plataforma de gestió es crea en el moment de la inscripció de l’alumne/a i s’elimina quan finalitza els estudis al centre.

Cada família disposa de dos usuaris de la plataforma de gestió Clickedu. Un pertany a la figura paterna i l’altre a la materna. Aquests usuaris es creen en el moment d’inscripció de l’alumne/a i s’eliminen quan finalitza els estudis al centre.

Cada membre del personal d’administració i serveis de l’Escola disposa d’un usuari personal del domini @escolagrevol.com i d’un usuari de la plataforma de gestió Clickedu.

Tots dos usuaris són creats en el moment de contractació.

En el procés E02.05 del sistema de gestió del centre queda definida l’eliminació dels usuaris en cas de finalització contractual.

L’Escola Grèvol disposa d’un domini G suite for education propi. D’aquesta manera alumnat, professorat i personal d’administració i serveis disposen d’un usuari @escolagrevol.com.

El seguiment de l’alumnat, acadèmic i personal, es realitza mitjançant la plataforma de gestió Clickedu.

El centre organitza tota la documentació a la plataforma de gestió Clickedu i al servidor de l’Escola. En tots dos casos l’accés és restringit únicament al professorat i PAS.

La documentació oficial que ha de ser d’accés públic a tota la comunitat educativa es troba emmagatzemada en carpetes públiques de la plataforma Clickedu, amb accés també per a famílies

Comunicació

El centre disposa d’una pàgina web www.escolagrevol.cat on hi consten:

 • Informacions públiques de l’Escola (ideari, projecte educatiu, història, política de qualitat, instal·lacions, equip psicopedagògic i estratègia digital de centre).
 • Informacions de les diferents etapes educatives.
 • Informacions dels serveis.
 • Informacions de les activitats extraescolars.
 • Actualitat (articles que es van publicant periòdicament sobre activitats que es realitzen al centre).

La gestió, actualització i dinamisme de la pàgina web és competència de la comissió de comunicació.

Des de la pàgina web es pot accedir a la plataforma de gestió Clickedu, que funciona com a intranet de l’Escola. Per a entrar-hi s’ha d’utilitzar l’usuari facilitat des del centre.

En ella es pot consultar informació acadèmica (butlletins de notes i assistència), notícies i fotografies de les activitats que es desenvolupen en el dia a dia de l’Escola i informacions personals de l’usuari.

L’escola disposa, també amb accés des de la pàgina web, de presència a diferents xarxes socials:

 • Instagram.
 • Facebook.
 • Twitter.
 • Youtube.

La gestió, actualització i dinamisme de les xarxes socials és competència de la comissió de comunicació.

Segons queda establert en el pla de comunicació de l’Escola, les comunicacions amb les famílies es realitzaran mitjançant els següents canals:

 • Correu electrònic: és l’eina que es potencia més degut a la seva agilitat, facilitat i sostenibilitat.
 • Clickedu: com a intranet de l’Escola s’hi pengen informacions de sortides, fotografies menú, activitats que es desenvolupen a l’aula i tot allò rellevant del dia a dia.
 • Telèfon: s’utilitzen els números de contacte facilitats per la família.
 • Presencialitat: se cita mínim una vegada a cada família de manera individual al centre paral·lelament a les reunions grupals que puguin existir.
 • Circulars en paper: quan es requereixen determinades autoritzacions o es considera important fer arribar informacions per escrit. Aquest canal intenta usar-se el mínim possible seguint criteris de sostenibilitat.
221123_E.GRÈVOL_2647

Aplicacions

Per tal d’unificar el conjunt d’aplicacions i programes informàtics que el professorat, i en conseqüència l’alumnat, pot utilitzar l’Escola Grèvol ha creat un document anomenat «Banc de recursos digitals». Aquest, es troba ubicat dins la plataforma Clickedu, en un vincle que cada usuari professor/a ha de crear-se.

A més d’aquest banc de recursos, aprofitant la formació del programa d’innovació de mòbils.edu es va generar un genial.ly amb tutorials d’altres aplicacions per a poder utilitzar a l’aula: tutorial mòbils.edu

Aquests són uns documents guia i en cap cas una imposició d’aplicacions a utilitzar. L’Escola dóna llibertat d’elecció dels programes i aplicacions al personal docent.
Si es requereix la instal·lació d’alguna aplicació als ipads d’Educació Primària, el procediment es troba detallat en el punt 4 del P0027 Ús ipads a Educació Primària.

Recursos físics

A l’Escola Grèvol cada membre de l’equip docent disposa d’un ordinador portàtil subministrat pel propi centre.

El model és un Acer travelmate spin B118.

Quan es detecta algun tipus de problema amb el funcionament del dispositiu s’ha de realitzar una incidència informàtica, mitjançant la plataforma Clickedu, al tècnic de l’Escola, que avaluarà i solucionarà el problema. En cas que sigui necessari es facilitarà un ordinador de substitució.

A Educació Infantil l’alumnat disposa de 16 tauletes. Aquestes són propietat de l’Escola.

 • A Educació Primària l’alumnat disposa d’ ipads i ordinadors portàtils.
 • Els ipads estan destinats a cicle inicial i cicle mitjà.
 • Els ordinadors portàtils estan destinats a 5è i 6è.
 • Tots els dispositius són propietat de l’Escola.

A ESO cada alumne/a disposa d’un ordinador portàtil en propietat (adquirit per la família). Aquesta compra es pot fer, i es recomana, a través de l’Escola. El model és un Acer travelmate spin B118; el mateix model que el professorat.

L’alumnat que forma part del pla de xoc rep un ordinador per part de l’Escola (en qualitat de préstec).

De manera puntual es pot utilitzar el telèfon mòbil propi de cada alumne/a. En aquest cas s’aplicarà el document guia corresponent.

A continuació s’enllacen documents per a l’organització i gestió d’aquests dispositius:

 • P0061 Protocol ús tauletes Educació Infantil
 • P0027 Ús ipads a Educació Primària
 • P0055 Protocol ús dels ordinadors portàtils a Educació Primària
 • M0249 Registre ús d’ordinadors portàtils Educació Primària
 • D0029 Normativa d’ús dels neetbooks
 • M0101 Prereserva ordinadors portàtils 1r ESO
 • M0197 Reserva ordinadors portàtils ESO
 • D0077 Normativa d’ús del mòbil a l’ESO

Quan es detecta algun tipus de problema amb el funcionament del dispositiu d’un/a alumne/a, el/la mestre/a que està fent docència en aquell moment ha de realitzar una incidència informàtica, mitjançant la plataforma Clickedu, al tècnic de l’Escola, que avaluarà i solucionarà el problema.

En cas que sigui necessari es facilitarà un ordinador de substitució, propietat del centre, fins a tornar a comptar amb l’ordinador propi de l’alumne/a.

 • Totes les tutories d’Educació Infantil, Primària i ESO disposen de monitor interactiu.
 • Totes les aules de desdoblament (5) i 4 d’ús comú (àgora, gamma, educació musical i biblioteca infantil) disposen de monitor interactiu.
 • La resta d’aules d’ús comú (tecnologia, laboratori, informàtica i educació visual i plàstica) disposen de pissarra digital interactiva amb projector.
 • A l’aula d’informàtica hi ha 30 ordinadors de sobretaula.
 • A l’aula àgora hi ha 5 ordinadors portàtils fixats.
 • A l’aula Fablab hi ha 2 ordinadors de sobretaula i una impressora 3D.

L’Escola disposa de 3 fotocopiadores. Dues d’aquestes estan ubicades a la secretaria del centre (una en color i l’altra en blanc i negre) i l’altra a la sala de mestres d’Educació Primària (en blanc i negre).

Les fotocopiadores de secretaria són utilitzades pel PAS del centre i també hi tenen accés directe els membres d’Equip Directiu i Presidència del Consell Rector.

El professorat que necessita imprimir en aquestes fotocopiadores ho ha de fer seguint els següents documents:

 • P0001 Protocol gestió fotocòpies.
 • M0001 Comanda fotocòpies paper
 • M0062 Comanda fotocòpies mail.

La fotocopiadora de la sala de mestres d’Educació Primària és d’ús lliure de tot el personal docent del centre ja que tothom té els controladors corresponents instal·lats al seu ordinador portàtil.

A més de les fotocopiadores, l’Escola disposa de 4 impressores als despatxos del cap de secretaria, direcció pedagògica, cap d’estudis d’Educació Primària i cap d’estudis d’ESO. L’ús d’aquestes és exclusiu de les persones que utilitzen cada despatx.

Part estratègica

Diagnosi

El curs 2022/2023 s’ha dut a terme la diagnosi digital de centre i s’ha realitzat a professorat, equip directiu, alumnat a partir de cicle superior de primària i famílies. Per a realitzar-la s’ha utilitzat l’eina SELFIE per alumnat i professorat i un formulari de Google per a les famílies.

A continuació es mostren tres gràfics circulars amb els resultats obtinguts amb l’eina SELPHIE.

La primera gràfica respon als resultats obtinguts de la diagnosi a l’equip docent del centre; la segona, a l’Equip Directiu; i la tercera, a l’alumnat (des de CSEP fins a 4t d’ESO).

Després de l’anàlisi de les diferents gràfiques es determinen els punts forts i millorables del centre.

Punts Forts

 • Aprenem a comunicar-nos utilitzant tecnologia digital.
 • Bona dotació tecnològica del centre
 • Recolzament de l’aprenentatge mitjançant tecnologies digitals
 • Assistència tècnica en el propi centre
 • Ús de tecnologies digitals per a la comunicació amb la comunitat educativa

Punts millorables

 • Ús d’aparells tecnològics per al procés de co-avaluació
 • Reflexió sobre l’aprenentatge amb suport tecnològic
 • Construcció global de l’EDC

Objectius

A continuació s’exposen els diferents objectius de l’Estratègia Digital de Centre generats i proposats des de la comissió digital fruit de l’anàlisi de la diagnosi realitzada al primer trimestre del curs escolar 2022/2023:

 • Objectiu 1: Utilitzar tecnologies digitals perquè l’alumnat reflexioni sobre el seu aprenentatge.
 • Objectiu 2: Utilitzar tecnologies digitals perquè l’alumnat pugui realitzar observacions sobre el treball dels seus companys/es.
 • Objectiu 3: Fomentar i millorar la participació de tota la comunitat educativa en el desenvolupament de l’EDC.
 • Objectiu 4: Formar la comunitat educativa per fer un ús segur i responsable de les eines digitals.
 • Objectiu 5: Definir el desplegament complet de la competència digital.

Planificació

OBJECTIUS I ACTIVITATS

CURS 22/23

CURS 23/24

CURS 24/25

1r trim

2n trim

3r trim

1r trim

2n trim

3r trim

1r trim

2n trim

3r trim

Objectiu 1

Utilitzar tecnologies digitals perquè l’alumnat reflexioni sobre el seu aprenentatge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilització de formularis de google o aplicacions visuals a EI

 

 

X

 

X

X

 

X

X

Utilització de les rúbriques a classroom a CSEP

 

 

X

X

X

X

X

X

X

Utilització de les rúbriques a clickedu a ESO

 

 

X

X

X

X

X

X

X

Objectiu 2

Utilitzar tecnologies digitals perquè l’alumnat pugui realitzar observacions sobre el treball dels seus companys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valoració de tasques grupals – CMEP

 

 

 

X

X

X

X

X

X

Coavaluació d’exposicions orals – CSEP

 

 

 

X

X

X

X

X

X

Coavaluació del projecte trimestral – ESO

 

 

 

X

X

X

X

X

X

Objectiu 3

Fomentar/millorar la participació de tota la comunitat educativa en el desenvolupament de l’EDC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Creació d’una comissió digital

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Realització d’una diagnosi digital de centre

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectiu 4

Formar la comunitat educativa per fer un ús segur i responsable de les eines digitals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Taller Guàrdia Urbana “Pantalles segures” a 5è EP

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Netiqueta a 5è EP

 

X

 

 

X

 

 

X

 

Taller Guàrdia Urbana “Bullying. Tens la sortida” a 6è EP

X

 

 

X

 

 

X

 

 

Avantatges i problemes dels dispositius mòbils

 

X

 

 

X

 

 

X

 

Taller Guàrdia Urbana “Internet segura” a 1r d’ESO

 

X

 

 

X

 

 

X

 

Taller Mossos d’esquadra “Share” a 4t d’ESO

 

X

 

 

X

 

 

X

 

Realització de la FIC a tot l’equip docent

 

X

X

 

 

 

 

 

 

Objectiu 5

Definir el desplegament complet de la competència digital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recollida de les activitats relacionades amb la competència digital que es realitzen per l’equip docent

 

 

 

X

X

X

 

 

 

Definició de la competència digital a assolir a cada etapa educativa

 

 

 

X

X

X

X

X

X

Adaptació de les programacions de les matèries per incloure activitats per valorar la competència digital

 

 

 

 

 

 

X

X

X

Avaluació

L’avaluació i seguiment de l’Estratègia Digital de Centre és competència de la comissió digital i es realitzarà en la darrera reunió d’aquesta de cada curs escolar.

L’avaluació, valoració i anàlisi dels resultats obtinguts quedaran reflectits en la memòria anual, dins l’apartat destinat a la comissió digital. L’avaluació anual constarà, per tant, d’una part quantitativa basada en els resultats dels indicadors, i una part qualitativa resultant de l’anàlisi de resultats i dades i del debat posterior de la comissió digital.

En aquesta valoració qualitativa en quedaran reflectides les propostes de millora i els possibles canvis o modificacions a realitzar a l’EDC del centre.