Search
Close this search box.
933 03 11 03

Política de qualitat

Missió

La missió de l’Escola Grèvol consisteix en oferir una proposta educativa basada en els principis del gaudi del procés, la convivència, l’atenció personalitzada, la formació integral, l’autonomia, la inclusió i la diversitat, la creativitat i l’educació en valors fonamentals com: l’autoestima, la cooperació, la iniciativa, el respecte i la responsabilitat, que estan especificats al PEC (Projecte Educatiu de Centre) per tal d’assolir un creixement holístic com a persones.

221122_E.GRÈVOL_0892

Servei educatiu de qualitat

Per a assolir aquesta missió l’Escola Grèvol ofereix un servei educatiu de qualitat, tant en el servei ofert als alumnes com en l’estructuració del mateix basat en el cicle de planificar, fer, avaluar i incorporar les millores. En aquest cicle hi té un paper principal la innovació pedagògica com a element vertebrador de les planificacions, incorporacions i millores. Entenem que un servei de qualitat és aquell que satisfà les necessitats de totes les nostres parts interessades (alumnes, famílies, socis i PAS) seguint la missió, visió i valors de l’escola.

Per garantir aquesta política de qualitat el Consell Rector encarrega funcions i responsabilitats a la comissió de millora (formada per representants de tots els estaments de la comunitat educativa)

  • Garantir un projecte educatiu acord amb la identitat i caràcter propi de l'escola.
  • Oferir un desplegament curricular acord amb els principis educatius especificats en el PEC.
  • Enfortir la comunicació i diàleg entre tots els estaments de l'escola i la cooperativa (òrgans de gestió [titularitat i equip directiu], claustre docent, AMPA, PAS...)
  • Promoure el treball en equip, i cooperatiu, per assolir una cultura de la qualitat.
  • Dissenyar i realitzar un seguit de processos que facin un ús adequat dels recursos per tal d'oferir els serveis que demana la comunitat educativa.
  • Assegurar el compliment de requisits legals i reglamentaris aplicables al desenvolupament de la nostra activitat com a centre educatiu.